תקנון והחזרות תמהיל

  אתר תמהיל טיפול באבנית (להלן “האתר” ) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו אלבז יצחק, ע.מ 057291569 שכתובת משרדו הרשום היא ברח’ יהלום 19א זיכרון יעקב. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין תמהיל טיפול באבנית, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, מתבקש המשתמש שלא לעשות כל שימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש מצהיר כדלקמן: כי אינו קטין ( הוא מגיל 18 ומעלה ) הוא כשיר לבצע פעולות לרבות פעולות משפטיות מחייבות. כי הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.  כי הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. תמהיל טיפול באבנית, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תמהיל טיפול באבנית, שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי תמהיל טיפול באבנית רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות את הכתוב כמתייחס לזכר ולנקבה כאחד. כותרות הפרקים בתקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר תמהיל טיפול באבנית, מציע גלישה ועיון במגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים. מובהר כי תמהיל טיפול באבנית, אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו ינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ותמהיל טיפול באבנית תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. המשתמש מצהיר שידוע לו כי לתמהיל טיפול באבנית מוניטין בתחום פעילותה והוא מתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין של תמהיל טיפול באבנית לרבות באמצעות פעילות באתר אשר עלולה לפגוע במוניטין ובשמה הטוב  של תמהיל טיפול באבנית בעיני הציבור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים בחנות שבאתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר והכמות המבוקשת. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג דף בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה הכולל מס ערך מוסף על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש ( להלן “דף הפריט ). תמהיל טיפול באבנית רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר את דפי הפריט של מוצרים שאזלו מן המלאי, ו/או לסמן אותם באופן שונה וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. על מנת לבצע רכישה באתר יתבקש המשתמש להוסיף את המוצר הנבחר לסל הקניות ולאחר מכן להיכנס לסל הקניות ולוודא שבחר את הכמויות הרצויות מכל מוצר ולמלא הזמנה.  בטופס ההזמנה על המשתמש למלא את פרטיו האישיים העדכניים והמדויקים, ביניהם:  שם משפחה, שם פרטי, רחוב, מספר בית, דירה, ישוב, מיקוד, מספר טלפון ודואר אלקטרוני ובמידת הצורך גם הערות בנוגע למשלוח. משתמש אשר יבצע הזמנה באתר, יצורף למועדון הלקוחות של תמהיל טיפול באבנית. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל תמהיל טיפול באבנית להבטיח את ביצוע ההזמנה ( להלן “ביצוע ההזמנה” ). מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד המשתמש המגיש פרטים שכאלה עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

ביצוע עסקת הרכישה מותנה בכך שהמשתמש השלים את תהליך ההזמנה והמשיך בביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה.  אמצעי התשלום עבור עסקת הרכישה, מפורטות למשתמש בתום ביצוע ההזמנה ומפורטת להלן:
 1. סליקת כרטיס אשראי – לאחר מילוי פרטי האשראי ואישור התשלום, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש חשבונית מס/קבלה וזו תהווה אסמכתא לרכישה עד לקבלת המוצר.
 2. תשלום בהעברה בנקאית – פרטי החשבון להעברה בנקאית מפורטים בחנות שבאתר ובתום קבלת אישור על ההעברה תופק חשבונית מס/קבלה ותשלח יחד עם עסקת הרכישה למשתמש. יש לשמור את מספר האסמכתא לביצוע ההעברה כאסמכתא לרכישה.
 3. תשלום על ידי העברת ב bit – התשלום יבוצע על ידי המשתמש בעזרת אפליקציית bit. לאחר קבלת התשלום תופק חשבונית מס/קבלה ותשלח יחד עם עסקת הרכישה למשתמש. יש לשמור את מספר האסמכתא לביצוע התשלום כאסמכתא לרכישה.
השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי בין מועד הצגתו לבין מועד אישור ההזמנה ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה תמהיל טיפול באבנית רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת תמהיל טיפול באבנית. מובהר כי תמהיל טיפול באבנית אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, תמהיל טיפול באבנית לא תאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, והמשתמש מוותר על  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לו. הדמי משלוח הינם כלולים ויחויבו בסיום תהליך ההזמנה.

אספקה לבית המשתמש

תמהיל טיפול באבנית תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית ( להלן “חברת השילוח” ). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בהתאם לחלון הזמן שנבחר בתוך מספר ימים ממועד השלמת אישור ההזמנה באתר, עד 10 ימי עסקים ( “ימי עסקים ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ).  לפני ביצוע המשלוח למשתמש תימסר למשתמש הודעה בטלפון או במסרון. במידה שלא יסופקו המוצרים מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח, לפי התעריף שיפורט באתר. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בתמהיל טיפול באבנית.  המשתמש מאשר כי ידוע לו כי תמהיל טיפול באבנית לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת תמהיל טיפול באבנית. תמהיל טיפול באבנית תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981   ( להלן “חוק הגנת הצרכן) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך יממה ממועד קבלת אישור השלמת ההזמנה ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 052-4177413  ובמסגרת שעות הפעילות של שירות הלקוחות, בימים א’-ה’ בשעות 09:00-17:00 באותו היום או בהודעה לדואר האלקטרוני  [email protected] בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכתב בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. זכות המשתמש לבטל את העסקה מותנית בכך שהמשתמש השיב את המוצר לידי תמהיל טיפול באבנית כשהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) על מנת להחזיר את המוצרים לידי תמהיל טיפול באבנית. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות העברה בנקאית או תשלום באפליקציית bit אל המשתמש בתוך 2 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים לידי תמהיל טיפול באבנית, בתנאים שפורטו לעייל. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לידי תמהיל טיפול באבנית כשהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה, המשתמש יהיה זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו ( ככל ששולמו ) על מנת להחזיר את המוצרים לידי תמהיל טיפול באבנית. החזר כספי במקרה של ביטול העסקה יבוצע באמצעות העברה בנקאית או תשלום באפליקציית bit אל המשתמש בתוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים על ידי תמהיל טיפול באבנית, בתנאים שפורטו לעייל. בביטול העסקה על ידי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יהיה המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום אישור השלמת ההזמנה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהמוצר הוחזר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו תוויות המוצר ובצירוף חשבונית המס בגין הרכישה והמשתמש הציג לתמהיל טיפול באבנית תעודה כנדרש בחוק. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של תמהיל טיפול באבנית בדוא”ל  [email protected] או בטלפון 052-4177413 

ביטול עסקת הרכישה על ידי תמהיל טיפול באבנית

תמהיל טיפול באבנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר השלמת אישור ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי;אם לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של המשתמש לרבות אמצעי התשלום; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בתמהיל טיפול באבנית ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; בכל מקרה אשר בו,סוכלה התחייבותה של תמהיל טיפול באבנית מחמת “כוח עליון”. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשוב, תקלות במערכת טלפוניה ו/או רשת האינטרנט, או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מלחמה, מבצע צבאי אירוע טרור אירוע אקלימי חריג. בנסיבות כאמור רשאית תמהיל טיפול באבנית לבטל את העסקה במסירת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש. החזר כספי של הסכום ששילם המשתמש יבוצע באמצעות העברה בנקאית או תשלום באפליקציית bit אל המשתמש בתוך 14 ימי עסקים מיום שנשלחה אליו הודעת הביטול. בוטלה מכירה כאמור תמהיל טיפול באבנית לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות ושרות

תמהיל טיפול באבנית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה לא תעלה חבותה של תמהיל טיפול באבנית לפצות את המשתמש בסכום העולה על ערך המוצרים שנרכשו על ידי המשתמש. תמהיל טיפול באבנית לא תישא, בכפוף לכל דין, באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, תמהיל טיפול באבנית אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש  במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר תמהיל טיפול באבנית, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של תמהיל טיפול באבנית בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר תמהיל טיפול באבנית, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם תמהיל טיפול באבנית בלא קבלת הסכמת תמהיל טיפול באבנית מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר תמהיל טיפול באבנית לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת תמהיל טיפול באבנית מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ( אם וככל שתינתן ). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב ) בלא קבלת רשותה המפורשת של תמהיל טיפול באבנית מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת ,( Frame ) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ( “קישור עומק” ), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו תמהיל טיפול באבנית, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם תמהיל טיפול באבנית, סימני המסחר של תמהיל טיפול באבנית ( בין אם נרשמו ובין אם לאו ), וכיו”ב – הם כולם רכושה של תמהיל טיפול באבנית בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים ( icons ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו ( logo ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של תמהיל טיפול באבנית ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם תמהיל טיפול באבנית נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

מדיניות אבטחה

ההצטרפות והרישום לאתר ומסירת פרטי קשר ( אמיתיים בלבד ) ופרטי חיוב כספי של המשתמש נעשים אך ורק על פי שיקול דעתו ומרצונו והסכמתו. תמהיל טיפול באבנית מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לה ע”י המשתמש ללא הרשאתו אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. תמהיל טיפול באבנית נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא תמהיל טיפול באבנית אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. תמהיל טיפול באבנית מודיעה כי יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את תמהיל טיפול באבנית לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול המשתמשים. הפרטים שימסור המשתמש  והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר, אישור המשתמש והסכמתו למדיניות הפרטיות מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות של תמהיל טיפול באבנית מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת ( בזק ושירותים ), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר באמצעות: דוא”ל; הודעות טקסט SMS, דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הסלולארי לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכדומה. תמהיל טיפול באבנית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
 1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
 1. אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 1. אם יתקבל בידי תמהיל טיפול באבנית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי. תמהיל טיפול באבנית איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות המשתמש לצד שלישי.
 2. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין תמהיל טיפול באבנית.
תמהיל טיפול באבנית מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, תמהיל טיפול באבנית איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא דין מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט ( השלום או המחוזי ) בחיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
0
  0
  סל קניות
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   חישוב משלוח